Ви є тут

Діяльність директора

 

Звіт директора  

за  2016-2017 навчальний рік

    Згідно з принципами та положеннями нормативних документів про вищу  освіту в 2016-2017 н.р. освітній процес  в коледжі здійснювався відповідно до Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про професійно-технічну освіту» зі змінами та доповненнями, наказів та рішень колегії Міністерства освіти і науки України, спрямованих на подальший розвиток освітньої галузі, щодо забезпечення якості освіти, Стату БНАУ та Положення про Тульчинський коледж ветеринарної медицини БНАУ.

    Контингент студентів коледжу на 1.09.2016р. склав 367 студентів, навчаються за контрактом 46 студентів. На перший курс у 2016 р. було зараховано за державним замовленням 78 студенти, на контрактну основу – 15 студентів.

    У 2016-2017 навчальному році коледж випустив 96 фахівців, з них 78 склали  державні іспити на «добре» і «відмінно», 48 випускників мали за мету продовжувати навчання у   Білоцерківському національному аграрному університеті. За підсумками Державної кваліфікаційної комісії якість знань випускників становить 82%, середній бал - 4,26, процент успішності - 100%.

    В цілому успішність по коледжу становить 100%, якісний показник - 60%, середній бал – 3,7.

    Навчальний процес у коледжі здійснюють 43 педагогічних працівники.  

    У 2016 році атестацію пройшли 27 викладачів коледжу. Підвищили свою професійну кваліфікацію 17 викладачів, пройшли стажування на виробництві 15 викладачів. Викладачі підвищували свою кваліфікацію в Білоцерківському національному університеті та в Донецькому національному університеті .

   Протягом навчального року приділялась увага роботі кабінетів і лабораторій по удосконаленню матеріально-технічної бази коледжу. Проведено ремонтні роботи в кабінетах та лабораторіях, навчально-виробничій  клініці, та гуртожитку, створені якісні умови для проведення навчально-виховного процесу. 

   Педагогічний колектив коледжу  працював над єдиною методичною проблемою «Контроль освітньої діяльності та якості підготовки фахівців на всіх етапах навчання».

   Активізації творчого потенціалу педпрацівників сприяла участь їх у підготовці та проведенні у коледжі педагогічних читань, психолого-педагогічного семінару, педагогічного практикуму, майстер-класу, педагогічної ярмарки.

   На базі коледжу відбулося Обласне методичне об’єднання заступників директорів з навчальної роботи за участю Грибанової А.А.

   Невід’ємними досягненнями навчального закладу є участь  студентів у всеукраїнських  науково-практичних конференціях, конкурсах, змаганнях, олімпіадах різних рівнів. Студент 3-В курсу Сидорко Володимир взяв участь у ХІХ зльоті студентських лідерів аграрної освіти в Національному університеті біоресурсів і природокористування України, у фіналі «Агродебатів» за підтримки Німецько-українського агрополітичного діалогу його робота «Актуальні проблеми ветеринарного обслуговування дрібних тварин» відзначена Почесною грамотою. Також нагороду отримала науковий керівник, Мамай Н.Д. Студентка 2-А курсу Рівна Олена брала участь в регіональному конкурсі «Студент року», де   зайняла призове друге місце, керівники Саковська В.В., Лисиця Н.В.

   Згідно річного плану роботи коледжу проведено 8 інтерактивних відкритих занять  викладачами Мензул В.О., ГорбачовоюТ.О., Хаварою  В.І.,  Мельником В.М., Кушнір А.В., Грабенко С.В., Чернієнком С.М., Брижчуком А.А., Чорним С.М., Грабенко С.В., Хребтань С.Г.; тижні дисциплін:  «Паразитологія та інвазійні хвороби», «Фармакологія», «Правознавство», «Анатомія і фізіологія сільськогосподарських тварин», «Внутрішні незаразні хвороби».

   З метою активізації творчої, пошуково-дослідницької роботи студентів, як найважливішого фактора формування фахівців нового типу, в коледжі проведені: студентська пошуково-дослідницька конференція «Сучасні проблеми ветеринарної медицини та новітні технології в тваринництві» (методисти коледжу); конкурс  «Кращий за професією» (викладачі клінічних дисциплін); бізнес-форум «Банк ідей та інноваційних проектів» (Шепета С.В.), студентський форум – конференція «Епізоотична ситуація в областях України» (Коваль О.С.), відкрите розширене засідання гуртка «Конференція присвячена 138 річниці від дня народження ак.К.І.Скрябіна» (Фомик І.Г.).

   До Дня української писемності та мови відбувся прямий ефір телепередачі  «Екватор дня»  з ведучою Галиною Нагорняк та поетичною студією коледжу «Сузіря" на телеканалі  ВДТ (ТРК"ВІНТЕРА") та на обласному радіо "Вінтера".

   Протягом навчального року проводилися засідання «Школи підвищення педагогічної майстерності».

   Підвищенню кваліфікації викладачів сприяє підготовка ними методичних матеріалів. Підготовлено  36 методичних розробок, 6 методичних рекомендацій, 20 пошукових робіт, 7 дослідницьких робіт, представлено 11 досвідів роботи, 2 робочих зошити, 6 навчальних посібників, 1 електронний підручник з дисципліни «Комп’ютеризація сільськогосподарського виробництва», написано 15 сценаріїв виховних заходів, 1 альбом Презентація Тульчинський технікум ветеринарної медицини БНАУ.

   Опубліковано 16 статей в періодичних виданнях та фахових журналах.

   Колектив Тульчинського коледжу ветеринарної медицини БНАУ ефективно спрацював щодо виконання державного замовлення по вступові і випуску студентів. План державного замовлення на вступ і випуск виконаний на 100%. 

   Враховуючи складну демографічну ситуацію в районі та області, профорієнтаційну роботу в коледжі було розпочато з вересня 2016р. Художні колективи  студентів та викладачів коледжу виступали з профорієнтаційними виїзними концертами.    Створено 11 профорієнтаційних бригад викладачів для роботи у різних областях України. Підготовлено і розіслано оголошення для абітурієнтів  та статті про навчальний заклад в найбільш рейтингові друковані видання та радіо  Вінницької, Одеської, Кіровоградської, Миколаївської, Черкаської та  Хмельницької областей; проведені «Дні відкритих дверей, розроблений пакет рекламно-агітаційних матеріалів, які використовувалися викладачами та студентами коледжу  при проведенні профорієнтаційної роботи, створено альбом, презентації та відеофільми. Підтримується тісний зв'язок із нашими випускниками, які працюють по всій Україні і власним прикладом популяризують свій фах і наш навчальний заклад. За кожною школою Тульчинського району закріплено викладачів коледжу, які працювали з учнями цих шкіл та їх батьками для виявлення  професійної орієнтації, серед випускників коледжу  запроваджено студентську програму «Рекомендую альма-матер», проведена робота в соціальних мережах. Для учнів старших класів шкіл міста Тульчина організовано зустріч прес–конференцію з студентами сільськогосподарського ліцею РЕССЕН, м.Нанда, Франція.  З нагоди Дня працівників освіти були розіслані подяки дирекціям та педагогічним колективам шкіл, які закінчували наші кращі студенти, разом з агітаційними матеріалами  про коледж, задіяні всі ресурси для інформаційного наповнення сайту коледжу, створена сторінка «Абітурієнту».

   5 викладачів підвищили кваліфікацію на кафедрах Білоцерківського НАУ, 7 викладачів пройшли стажування в господарствах, підприємствах та установах Тульчинського району.

    Практичне навчання в коледжі здійснюється на підставі Положення про організацію  практичної підготовки студентів  ВНЗ України, Інструкції  про практичне навчання студентів ВНЗ по підготовці  молодших спеціалістів, Типової програми практики та наскрізної програми практики.

   Практична підготовка здійснюється через навчальні, виробничі технологічну і переддипломну практики.

    З метою виконання програми виробничої технологічної і переддипломної практики на 2016-2017 н.р. було укладено 111 договорів з районними державними лікарнями ветеринарної медицини, дільничими лікарнями ветеринарної медицини, дільницями ветеринарної медицини та господарствами і підприємствами державної і приватної форми власності Вінницької та сусідніх областей.

   При навчально-виробничій клініці знаходиться навчально-колекційна ферма, де утримуються с.г. тварини, хутрові звірі і птиця та інші піддослідні тварини.

   В ІІ семестрі студенти 4 курсу пройшли виробничу переддипломну практику, а по завершенню практики здали звітну документацію і залік. Рівень практичної підготовки: 4-А середній бал - 3,8,   якість успішності  64%; 4-Б середній бал- 3,9,  якість успішності  76%; 4-В середній бал- 4,1,   якість успішності  73%; 4- Є середній бал - 4,0,  якість успішності  - 75%.

   На обласну виставку творчих робіт серед коледжів і технікумів Вінницької області  та НМЦ «Агроосвіта»   представлено  20 методичних робіт 25 викладачів.  

   Головною метою виховної роботи у коледжі є поєднання професійного становлення студентів з формуванням у них високо моральних рис громадянина України,  поліпшення патріотичного виховання студентської молоді,  набуття студентами соціального досвіду, забезпечення духовно-морального розвитку, виховання високої політичної культури та трудової моралі.

   Відповідно до договору про педагогічну співпрацю між Тульчинським коледжем ветеринарної медицини БНАУ та приватним сільськогосподарським ліцеєм «Рессен» (Франція),  у коледжі перебувало 2 делегації з 35 французьких студентів та 4 викладачів. Відповідно до договору коледж забезпечив французьким студентам організацію стажування на сільськогосподарських підприємствах області, екскурсії  історичними та культурними пам’ятками Вінниччини. В ході роботи делегації проведено змістовні прес-конференції, онлайн-конференції, круглі столи для студентів, викладачів коледжу та учнів Тульчинських шкіл, вечори відпочинку, розважальні заходи, спортивні змагання. Французька делегація відзначила достатньо вагомий розвиток навчально-матеріальної бази коледжу.

   Заслуговують особливої уваги проведені позааудиторні виховні заходи: Урочистості до 60-річчя коледжу «Ювілейний день знань – особливе свято!» (Лисиця Н.В.), святкова програма «День учителя» (Лисиця Н.В., Хавара В.І.), святкова програма до Всесвітнього дня студента «День студента» (Хребтань С.Г.), виховна година,  присвячена Дню працівників сільського господарства «Твій вибір - життєвий успіх» (Середюк Н.П., Дюба А.В.), відкрита виховна година «Їх врятував хліб, а нас врятує пам’ять» (Дякова В.В.), відкрита виховна година «Великі вчені і релігія» (Фомик І.Г.), позааудиторний захід «Душі людської доброта» на базі геріатричного закладу с. Тиманівка (Шепета С.В., студентське самоврядування), спортивно-прикладне св’ято до Дня захисника України «Нумо, козаки» (Соловей О.Л., Олянишин Р.О., Мислива А.Ю.), відкритий захід до  Дня Гідності і Свободи «До вічності лиш мить» (Мензул В.О. Сметана С.А..), відкрита виховна година «В житті хай буде Божа ласка» (Саковська В.В.), відкрита виховна година «Квітни,  наша родино» (Саковська В.В,), відкрита виховна година «Великодні дзвони» (Вилянська С.А.), акція «За здоровий спосіб життя» (Кирилюк Л.І. , Фурманюк  О.А.  студентське самоврядування), Акція  «Мій вибір -  здоров’я» (Кирилюк Л.І. , Хавара В.І.,  студентське самоврядування), допомога Тиманівському геріатричному  закладу (студентське самоврядування), акція «Подільський  новорічний десант» допомога для учасників АТО (Кирилюк Л.І. , Хавара В.І.,  студентське самоврядування), акція «Допоможи братам нашим меншим» (Хавара В.І., Горбачова Т.О.,  студентське самоврядування), благодійна мистецька акція «Бог багатий милосердям» (Кирилюк М.І.).

    Відкриті заходи були проведенні на високому рівні, що засвідчило професійну майстерність викладачів. Використані ними  форми і методи орієнтовані на прищеплення інтересів до обраної професії,  допомагають відродити моральні основи особистості.

   Впродовж звітного періоду проводилися ініційовані студентським самоврядуванням студентські конференції з актуальних питань виховання та життя молоді, круглі столи, вечори відпочинку, спортивні змагання.

   Систематично проводилися огляди-конкурси на кращу кімнату гуртожитку та різноманітні виховні заходи.

    В 2016-2017 н.р. в коледжі були відсутні правопорушення.

    Спортивно – масова робота в навчальному  закладі невід’ємно пов’язана з організацією та проведенням спортивно – масових  заходів протягом навчального року. Викладачі та студенти коледжу стали чемпіонами та призерами як обласних, так і республіканських та міжнародних змагань: Олянишен Р.О. - Чемпіонат області з вільної боротьби серед чоловіків – ІІ місце, Чемпіонат області з вільної боротьби серед  кадетів – ІІ місце, Чемпіонат району з вільної боротьби– І місце; Соловей О.Л. - І місце у VІІ літніх Всеукраїнських іграх ветеранів спорту пам’яті М.М. Баки з греко-римської боротьби ,  І місце у VІІ літніх Всеукраїнських іграх ветеранів спорту пам’яті М.М. Баки з вільної боротьби, ІІ місце у Кубку України з греко-римської боротьби серед ветеранів. Коваль Владислав, студент 3-В курсу - І місце  у Чемпіонаті України з універсального бою серед юнаків старшого віку, перші  місця у відкритому Кубках міст Житомира та Вінниці зі змішаних видів єдиноборств, Салабай Павло, студент 2-А курсу – третє місце в відкритому обласному турнірі з вільної боротьби, ІІІ місце в змаганнях Всеукраїнських спортивних ігор серед студентів аграрних вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації з вільної боротьби, 8 спортсменів коледжу виконали І дорослий розряд  з вільної боротьби. Студенти коледжу взяли участь в районних спартакіадах з легкої атлетики.

   Важливим напрямком у організації навчально – спортивної роботи є заняття у спортивних секціях. В коледжі працюють секції: вільної боротьби, волейболу, міні-футболу , настільного тенісу, легкої атлетики.

   Працює методичне об’єднання кураторів, активну участь в яких взяли всі куратори груп.

   В коледжі діє 5 гуртків естетичного циклу: творчо-літературне об’єднання «Сузір’я», жіночий вокальний ансамбль «Мрія», чоловічий вокальний ансамбль народної пісні «Козаченьки», вокальний ансамбль сучасної пісні «Зорепад», хореографічний ансамбль «Грація».

   Активно працює Рада студентського самоврядування. Систематично заслуховуються на засіданнях Ради питання успішності та дисципліни студентів, розглядаються різноманітні питання студентського життя.  Працює «Студентський вісник».

   Триває посилення інформаційної функції бібліотеки, впровадження і вдосконалення інформаційних технологій та надання нових видів послуг користувачам. На сайті коледжу, в рубриці «Електронна бібліотека» розміщено електронні підручники та книги у форматі PDF та Microsoft Word, які доступні для перегляду та завантаження користувачами.

     У другому семестрі  бібліотекою було підготовлено заходи культурно – масової роботи, присвячені різноманітним питанням громадського і культурного життя української держави і світу, видатним явищам української і світової культури, питанням патріотизму, духовності, етики і моралі.

   З метою впровадження інтерактивних технологій в коледжі був розроблений та отриманий Грант «Комплекс  Smart – модель мультимедійної лабораторії».

   Сайт коледжу в номінації  «Сучасний дизайн та інформативне наповнення сайту» конкурсу на кращий веб-сайт серед аграрних ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації названий одним із кращих.

 

ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

   Фінансово-господарська діяльність коледжу була спрямована на забезпечення матеріально-технічної бази навчального закладу, створення безпеки життєдіяльності студентів, співробітників, забезпечення санітарно-гігієнічних умов.

   У 2017 році  за рахунок загального фонду профінансовано 9 948 540 грн. у тому числі заробітня плата 6 357 279 грн., нарахування на заробітну плату – 1 446 800 грн, стипендія – 1 379 800 грн, комунальні послуги – 566 900грн., грошове забезпечення студентів із числа дітей-сиріт – 197 761грн.

   Станом на 01.10.2017 року розмір фінансування загального фонду бюджету складає 7 188 200 грн., у тому числі заробітня плата – 4 774 900 грн., нарахування на заробітну плату – 1 041 000 грн, стипендія – 996 300 грн, комунальні послуги – 200 300 грн., грошове забезпечення студентів із числа дітей-сиріт – 175 700 грн.