Ви є тут

Сторінка директора

Моркляк Михайло Іванович

Діяльність директора коледжу

Біографія Моркляка Михайла Івановича  є зразком гідного трудового шляху від робітника до висококласного спеціаліста і керівника. У стіни Тульчинського технікуму ветеринарної медицини, з якого й почався його шлях у ветеринарію у далекому 1974 році, Михайло Іванович повернувся директором у 2001 році, а до того навчався у Білоцерківському сільськогосподарському інституті, Московській ветеринарній академії імені К.І.Скрябіна  та працював лікарем - епізоотологом  у  дільничній лікарні ветмедицини, головним лікарем господарства, заступником головного лікаря району, викладачем в технікумі, директором державного підприємства по племінній справі в тваринництві.

 Технікум Михайло Іванович закінчив з відзнакою. Під час навчання в інституті  був старостою групи, яка  з першого курсу і до закінчення вузу за рейтингом груп займала перші місця. Отже, досвід організаційної роботи був, педагогічний стаж теж, проблеми ветеринарної освіти та ветеринарну справу знав не тільки з книг, а й із практики. То ж не дивно,  що наш навчальний заклад ознаменувався новими здобутками і перемогами після того, як його очолив Михайло Іванович, бо він проявив себе, як висококваліфікований спеціаліст та  досвідчений керівник і організатор. Під його керівництвом   навчальний заклад розпочав новий етап свого розвитку. З перших днів роботи на посаді директора, він відкрив нову спеціальність "Бухгалтерський облік", з головою поринув в  навчальні та виробничі справи. Найкращі надбання з минулого та сучасного світової освітянської науки, завдяки його ентузіазму, стають надбанням студентів коледжу. Титанічними зусиллями разом з колективом однодумців йому вдалося змінити імідж коледжу, зробити навчальний заклад таким, що відповідає сучасним вимогам освіти. Зміцніла матеріальна база коледжу, засяяв новим обличчям і став окрасою міста навчальний корпус №1, наповнилися сучасним обладнанням кабінети і лабораторії, для ґрунтовної практичної підготовки створена сучасна клініка ветеринарної медицини.

 За його  ініціативи і активної участі відкрито музей коледжу, в якому відтворена п’ятдесятирічна історія навчального закладу.

 Організовує  колектив, який працює над впровадженням і вдосконаленням нових форм і методів навчання та виховання, над зміцненням іміджу навчального закладу, виробленням активної професійної позиції у майбутніх ветпрацівників, яка дає право стояти на варті здоров’я тварин.

 Усі ці організаційні заходи позитивно позначаються на якісних показниках діяльності очолюваного закладу.

 Директор коледжу  працює над створенням колективу з високим творчим потенціалом.  Професіоналізм колективу дав свої результати.

 Михайло Іванович -  викладач-методист, спеціаліст вищої категорії. На своїх заняттях створює ситуації, які сприяють творчому розвитку здібностей студентів, дають можливість виховувати  професіоналів, що усвідомлюють належність до сучасної Європейської цивілізації, чітко орієнтуються у сучасних реаліях і перспективах соціокультурної динаміки та зможуть бути конкурентоспроможними на ринку праці. Активне реформування та модернізація навчання відповідно до напрямів європейської інтеграції та входження в єдиний європейський простір - завдання, над яким активно працює колектив, очолюваний  Моркляком  Михайло Івановичем.

 Михайло  Іванович користується заслуженим авторитетом і повагою серед працівників коледжу та студентів.

 Ділові якості Михайла Івановича, а саме наполегливість, цілеспрямованість, невтомність, вимогливість, високий професіоналізм, природна любов до порядку гармонує із зовнішньою культурою, людяністю, гуманністю. Він людина доброзичлива й чемна,  наполегливий і цілеспрямований господар, завжди уважний до інших і вимогливий до себе, тому є взірцем для вихованців і колег.

 Указом Президента України від 16 листопада 2010 р. директору технікуму Моркляку Михайлу Івановичу присвоєно почесне звання "Заслужений працівник ветеринарної медицини України"

 За підготовку висококваліфікованих кадрів, високі досягнення в педагогічній, науковій  діяльності нагороджений нагрудним знаком "За вагомий внесок у розвиток освіти", грамотами Міністерства освіти і науки України, Міністерства  аграрної політики та продовольства України,  Грамотами обласної державної адміністрації та обласної Ради, районної державної адміністрації та районної Ради.

 

Звіт директора  

за  2020-2021 навчальний рік

    Діяльність ВСП  «Тульчинський фаховий коледж ветеринарної медицини Білоцерківського НАУ» з підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня фаховий молодший бакалавр у звітному році була спрямована на реалізацію завдань Закону України «Про фахову передвищу освіту», «Про освіту»,  Статуту БНАУ, Положення про ВСП "Тульчинський коледж ветеринарної медицини БНАУ", Колективного договору між адміністрацією та трудовим колективом коледжу, ухвал педагогічної ради коледжу та здійснювалась відповідно до вимог чинного законодавства України.

    Освітня діяльність в коледжі здійснювалася з урахуванням Тимчасового порядку організації освітнього процесу, з метою запобігання поширенню корона вірусної хвороби (COVID – 19) . проводився постійний контроль, щодо виконання карантинних заходів та роз’яснювальна робота з охорони праці та безпеки життєдіяльності.

    В коледжі створені умови для надання якісних освітніх послуг, що в сумі з конкурсом на прийом студентів до ліцензійного обсягу є індикатором конкурентоспроможності.

    Внутрішня система забезпечення якості освіти в коледжі забезпечила контроль за якістю проведення навчальних занять при змішаній формі навчання (очна, дистанційна). А саме, в коледжі використовується для дистанційного навчання єдина внутрішньоколеджна платформа Google Workspase. Студенти під час дистанційного навчання займалися згідно розкладу в режимі реального часу. Всі навчально-методичні матеріали викладачі опубліковували в електронних навчальних класах, велися електронні навчальні журнали, електронні плани занять. Що надало можливості адміністрації згідно наказу директора проводити контроль, щодо якості надання освітніх послуг. І як наслідок маємо високі результати здачі   зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) та незалежного заміру знань спеціальних дисциплін,  що проводиться  Науково-методичним центром вищої та фахової перед вищої освіти, середній бал – 4,8; та успішною здачею кваліфікаційних іспитів, середній бал – 4,7. Екзаменував випускників Голова Екзаменаційної комісії, Начальник Головного управління Держпродспоживслужби  у вінницькій області – Сидорук Г.П.

    Створення сприйнятливих умов для навчання і праці позитивно вплинули на якість навчання студентів. Свідченням того, що високий рівень знань, умінь і навичок отримують студенти є й той факт, що 84 випускники 2021 року, 13 отримали диплом з відзнакою.

    На «відмінно» закінчили навчання  – 41 студент. На «відмінно»  та «добре» закінчили навчання – 87 студентів.  З однією    «задовільною» оцінкою закінчили навчання - 19 студентів.

    Всі  навчальні  групи коледжу закінчили навчальний рік з 100% успішністю, середній бал по коледжу  становить 4,2 та якість успішності 66%.  Академічна заборгованість відсутня.

    З метою ефективності практичної підготовки проваджена дуальна форма навчання. Навчальні програми з професійних дисциплін, навчальної та виробничої практики розроблені за участі Ради роботодавців та виробничників.

    Практична підготовка студентів в коледжі проводилась через систему навчальної, виробничої та переддипломної практик. Якісні показники проходження технологічної та переддипломної практики: середній бал з технологічної практики – 4,1, якість успішності 82,2%; середній бал з переддипломної практики – 4,1, якість успішності – 78,9%.

    У 2020-2021 навчальному році коледж продовжив роботу над науково-методичною проблемою «Забезпечення якості навчально-виховного процесу шляхом підвищення професійної компетентності викладача та розвитку творчих здібностей студентів».

    Кадровий склад педагогічних працівників коледжу складає 41 педагогічний працівник.  В коледжі велика увага приділяється підвищенню фахового рівня педагогічних працівників та підготовці науково-педагогічних кадрів. У 2020-2021 н.р. підвищення кваліфікації здійснили  22 викладачі.

    Постійно поповнюється електронна бібліотека закладу, працюють сайти циклових комісій, сайти викладачів-предметників, сайти гурткової роботи, офіційний сайт коледжу. На Всеукраїнському конкурсі на кращий вебсайт закладів фахової перед вищої освіти коледж зайняв третє місце. На Всеукраїнському конкурсі «Педагогічний Оскар 2021» Диплом першого ступеню отримала робота «Організація дистанційного та змішаного навчання в коледжі».

    Формування контингенту студентів в ВСП «Тульчинський фаховий коледж ветеринарної медицини БНАУ» проводилося відповідно до «Плану профорієнтаційної роботи на 2020-2021 навчальний рік».

    Колектив коледжу ефективно спрацював в плані виконання державного замовлення та ліцензійного обсягу. На спеціальність 211 «Ветеринарна медицина» ліцензійний обсяг становить 120 осіб, на даний час прийнято 102 особи , державне замовлення становить 80 осіб – виконано. На спеціальність 071 «Облік і оподаткування» - ліцензійний обсяг 20 осіб, на даний час прийнято 15 осіб, державне замовлення становить 10 осіб.

    Завершили навчання –  84 студенти за спеціальністю 211 «Ветеринарна медицина»

    З них продовжили ступеневу освіту 36 студентів в Білоцерківському національному аграрному університеті:

    Ряд викладачів коледжу є переможцями в міжнародному конкурсі реклами навчального закладу. Невід’ємним досягненням навчального закладу є участь викладачів в Міжнародних конференціях. Методичні надбання викладачів коледжу посіли  призові місця в виставці «Педагогічний Оскар 2021 р».

    Викладачі коледжу мають  публікації в фахових та наукових журналах. Ряд викладачів отримали електронні сертифікати «Цифрові навички» пройшовши тестування на національній онлайн платформі на високий рівень С1. На високому методичному рівні проведена Регіональна студентська науково-дослідницька конференція «Сучасні проблеми ветеринарної медицини та новітні технології в тваринництві».

    Проект «Смарт-музей коледжу» отримав «Грант» - 3 місце. Департамент освіти і науки Вінницької області.

    Співочий ансамбль викладачів «Мрія» нагороджений Дипломом Книги Рекордів України.

    Значне місце в у житті коледжу посідає культурно-масова робота. Заслуговують особливої уваги проведені позааудиторні виховні заходи, заходи, проведені в тісній співпраці з адміністративними органами, державними та соціальними службами, фондами, участь у всеукраїнських проектах.

    Студенти коледжу нагороджені дипломами призових місць за участь у  Всеукраїнських інтернет-олімпіадах та дипломами і грамотами за спортивні здобутки.

    Постійно здійснювалися ефективні, організаційні і фінансові заходи, щодо подальшого зміцнення матеріально-технічної бази коледжу і зокрема навчально-виробничої клініки ветеринарної медицини, яка відіграє визначну роль у практичній підготовці фельдшерів ветеринарної медицини. Поповнювалася матеріально-методична база навчальних лабораторій та кабінетів. За навчальний рік закуплено 15 планшетів, 3 комп’ютери, 2 телевізори, аналізатор для дослідження крові, клінічний інструментарій, підручники для спеціальних дисциплін