Ви є тут

3. Циклова комісія загальноосвітніх дисциплін

Голова циклової комісії – Лисиця Н.В.

Значення базової освіти в житті людини важко переоцінити. Вона є обов’язковим підґрунтям для здобуття фахових знань. Сучасній молоді для успішного оволодіння азами обраної професії необхідний високий рівень загальноосвітньої підготовки, лідерські якості, відповідність вимогам часу.

Саме з викладачами ЦК загальноосвітніх дисциплін знайомиться вчорашній абітурієнт з перших днів перебування у навчальному закладі. Він потрапляє в зовсім нове для нього середовище, де нові товариші, викладачі, нові вимоги, правила та умови життя. Але творча, глибоко продумана адаптивна педагогічна діяльність в першу чергу викладачів загальноосвітніх дисциплін дозволяє першокурсникам швидко, безболісно і навіть цікаво для них самих пройти нелегкий шлях соціальної і освітньої адаптації. На своїх заняттях викладачі циклової комісії дають студентам не тільки знання, а й реалізують виховну та розвиваючу мету.

Основними напрямками роботи циклової комісії є:

 • впровадження новітніх технологій навчання та форм організації освітнього процессу;
 • розвиток творчих здібностей, активізація пізнавальної діяльності студентів через використання різноманітних форм і методів навчання;
 • робота з обдарованими студентами, розвиток їхнього інтелекту та зацікавленості;
 • індивідуалізація навчальної діяльності з урахуванням здібностей та психологічних особливостей студентів;
 • підвищення рівня кваліфікації та педагогічної майстерності викладачів.

Переосмислення традиційних методів і прийомів навчання, використання інноваційних технологій у формуванні професійно-ділових якостей спеціаліста – така основна проблема, над якою працюють викладачі загальноосвітнього циклу.

В складі циклової комісії загальноосвітніх дисциплін працюють дванадцять викладачів, які викладають наступні предмети: українська мова, українська  література, математика, інформатика, фізика, астрономія, хімія, біологія, географія, світова література, іноземна мова.

Усвідомлюючи те, що сучасна молода людина, незалежно від обраної нею професії, об’єктивно змушена бути інформованою, критично і творчо мислячою, мобільною, мотивованою до самонавчання і саморозвитку – викладачі загальноосвітніх дисциплін спрямовують педагогічну діяльність на розвиток конкретних цінностей та життєво необхідних знань і умінь студентів, а це - грамотне усне та письмове мовлення, літературна обізнаність, ерудиція, науковий світогляд, володіння інформаційними технологіями, загальнолюдська культура.

Впроваджуючи комплексний підхід до формування змісту та організації навчального процесу, викладачі працюють над підвищенням своєї педагогічної майстерності шляхом вивчення кращого педагогічного досвіду. Практично всі викладачі пройшли курси підвищення кваліфікації та стажування з основних предметів, що викладають. Наразі підвищення кваліфікації з сумісних дисциплін, оскільки це вимога атестаційних комісій.

Для опанування сучасними технологіями освіти викладачі комісії значну увагу приділяють власному вдосконаленню, формуванню насамперед у собі нових компетенцій педагогічної майстерності, тому систематично працюють з фаховою та педагогічною літературою, обмінюються досвідом під час засідань циклової комісії.

 На засіданнях циклової комісії, зокрема, розглядаються такі питання:

 • застосування сучасних освітніх технологій  при проведенні лекційних та практичних занять;
 • особливості проблемного навчання;
 • застосування міждисциплінарних зв’язків на заняттях;
 • контроль за навчально-пізнавальною діяльністю студентів;
 • тестування як основний елемент моніторингу якості навчально-виховного процесу;
 • організація науково-дослідницької роботи студентів;
 • підвищення професійної компетентності педагога в умовах безперервної освіти та інші.

Ці матеріали знаходять відображення у створенні викладачами методичних розробок з власного досвіду, робочих зошитів, індивідуальних посібників з дисциплін, які мають для проведення занять неабияке значення.

Тож, з першочергових завдань перед цикловою комісією загальноосвітніх дисциплін постає наступне: створити оптимальні умови для реалізації потенційних можливостей студентів, їх продуктивної діяльності і позитивного самовиявлення, зосередити увагу на виробленні практичних навичок і вмінь, забезпечити індивідуальну підтримку кожному студенту в процесі навчання.

Будучи педагогами не лише за професією, але й за покликанням, викладачі циклової комісії велику увагу приділяють і виховному процесу, пам’ятаючи, що їх завдання не тільки готувати висококваліфікованих спеціалістів, але й формувати свідомих громадян держави, з власними поглядами  і переконаннями, вміти правильно оцінювати сучасну дійсність і обстоювати та захищати свої ідеали. П’ять викладачів циклової комісії беруть участь в організації виховної роботи в технікумі і як куратори студентських груп, проповідуючи патріотизм, гуманізм, працелюбність, добро, порядність, інші загальнолюдські цінності і норми, тим самим визначаючи спосіб існування своїх студентів.

Викладачі загальноосвітніх дисциплін намагаються відходити від авторитарно-репродуктивного навчання, моделюючи таку систему, яка б формувала у студентів ініціативність, інноваційність, мобільність, гнучкість, динамізм, конструктивність, комунікативність тощо. Кожен викладач комісії вважає, що доцільно використовувати таку організацію навчальної діяльності, внаслідок якої здійснюється взаємодія викладача та студента, збігається їхня мета.

  Щоб мати можливість знайти своє місце в житті, сучасний студент повинен володіти певними якостями:

 • гнучко адаптуватися у мінливих життєвих ситуаціях;
 • самостійно та критично мислити;
 • уміти бачити та формувати проблему, знаходити шляхи її раціонального вирішення;
 • усвідомлювати, де і яким чином здобуті знання можуть бути використані;
 • бути здатним генерувати нові ідеї, творчо мислити;
 • грамотно працювати з інформацією;
 • бути комунікабельним, контактним у різних соціальних групах, уміти працювати в колективі, у різних галузях, різних ситуаціях;
 • вміти самостійно працювати над розвитком особистої моральності, інтелекту, культурного рівня.

За таких умов саме викладачі загальноосвітніх дисциплін найчастіше виступають в ролі організатора всіх видів діяльності студента, як компетентні консультанти і помічники. Наші професійні знання повинні бути спрямовані не просто на контроль знань та умінь, а на діагностику їх діяльності та розвитку.