Ви є тут

1. Циклова комісія спецтехнологічних дисциплін

Голова циклової комісії – Гуньчак О.В.

До складу циклової комісії входять  10 висококваліфікованих спеціалістів, які мають вищу фахову  освіту, багатий досвід роботи.

На сьогоднішній день   викладачі циклової комісії забезпечують викладання дисциплін: анатомія і фізіологія  тварин, фармакологія, тваринництво, зоогігієна та ветеринарна санітарія, патологічна фізіологія та патологічна анатомія, ветеринарно-санітарна експертиза з осн. переробки продуктів тваринництва, годівля тварин, основи охорони  праці, охорона праців галузі, основи екології, латинська мова, основи стандартизації, сільськогосподарська радіологія.

Циклова комісія спецтехнологічних дисциплін працює над проблемою: " Формування успішної особистості студента шляхом використання контролю знань, новітніх інформаційно-комунікативних та інноваційних форм і методів навчання".

Одним з напрямків рішення проблеми якості навчання є реалізація концепції професійно спрямованого вивчення фундаментальних дисциплін, а це саме дисципліни що входять до циклової комісії пецтехнологічних дисциплін, які сприяють формуванню базових знань для вивчення предметів професійної та практичної підготовки. Професійна спрямованість вивчення фундаментальних дисциплін має велике значення, так як на цьому етапі формуються основні якості студента, як майбутнього фахівця. Від того яке місце в фаховій підготовці займуть фундаментальні дисципліни, залежить кінцевий результат підготовки спеціаліста.

Одним з основних напрямків роботи циклової комісії спецтехнологічних дисциплін є впровадження новітніх інформаційних технологій навчання, розробка методики, застосування комп’ютерних технологій у навчальному процесі та використання  інтерактивних методів та прийомів. Розробка та впровадження в навчальний процес заходів спрямованих на забезпечення якісної підготовки фахівців і чіткої організації навчального процесу, проведення поточного та семестрового контролю, запровадження схем поєднання навчальної та наукової роботи.

Для забезпечення виконання головної мети викладачів циклової комісії, а це забезпечення єдності навчання, виховання і розвитку особистості майбутнього фахівця впроваджуючи такі інноваційні технології навчання:

 • Особистісно-орієнтовні технології на освоєння методів самостійного навчання ;
 • Активні методи навчання (дискусія, рефлексія, ігрова діяльність, завдання з помилками, робота в парах, вирішення ситуаційних завдань, мозкова атака);
 • Використання проектного  методу у навчальному процесі;
 • Впровадження комп’ютерного тестування навчальних досягнень студентів;
 • Використання електронних підручників, мультимедійних презентацій, мультимедійних комп’ютерних програм.

Викладачі циклової комісії в щоденній діяльності використовують інтерактивні методи проведення занять. Інтерактивні методи навчання – це методи інтерактивного обговорення, що розвивають в студентів уміння сперечатися, дискувати і розв’язувати визначені задачі. Викладачі циклової комісії вивчили і опрацювали багато інтерактивних методів, але дієвими та універсальними на наш погляд є такі:

 • Метод «Мікрофон»;
 • Метод «Мозковий штурм»;
 • Метод «Прес»;
 • Метод « Навчаючи -навчаюсь»;
 • Метод «Займи позицію»;
 • Метод   організації навчання у малих групах у студентів, об'єднаних спільною      навчальною  метою;
 •  Метод «Робота в парі».
 • Метод "Проектів"

Використовуючи ці методи багато раз при викладанні різних видів навчальних занять викладачі циклової комісії розробили методичні рекомендації  щодо впровадження та використання цих методів в навчально-виховному процесі закладу.

На заняттях належне місце займають офісні програмні продукти – текстові та графічні редактори, програми підготовки презентацій, електронні таблиці тощо (тобто те, що входить в пакет програм комп’ютера), які використовуються для підготовки навчально-методичного матеріалу (шаблонів, діаграм, таблиць, презентацій) та для подання студентам результатів виконання завдань в електронній формі.  Викладачі активно впроваджують в практику використання електронних посібників, електронних атласів  топографії та будови органів сільськогосподарських тварин, електронних  посібників для забезпечення самостійної роботи студентів.

Як показує аналіз дослідження використання електронних посібників формує вміння працювати з інформацією, розвиває комунікативні здібності, тобто виховує особистість «інформаційного суспільства», поліпшує якість навчання за допомогою більш повного використання доступної інформації, причому комп’ютер виступає в ролі засобу, а не суб’єкта навчальної діяльності, він помічник педагогу, а не його заміна.

В межах використання електронного посібника на заняттях з дисципліни «Годівля  тварин» надається можливість використання додаткового матеріалу, підвищується ступінь наочності, посилюється мотивація навчання і, як наслідок – підвищується інтерес до дисципліни, в тому числі і за рахунок використання комп’ютерної техніки. Такі умови сприяють формуванню знань та вмінь. Використання електроного посібники на заняттях забезпечує:

 •  індивідуалізацію  та диференціацію процесу навчання за рахунок можливості вивчення      з індивідуальною швидкістю засвоєння матеріалу;
 • здійснення контролю зі зворотним зв’язком, з діагностикою помилок і оцінкою результатів навчальної діяльності;
 • здійснення самоконтролю і самокорекції;
 • тренування в процесі засвоєння навчального матеріалу і самопідготовки учнів;
 • проведення практичних робіт в умовах імітації в комп’ютерній програмі;
 • підготовки учасників освітнього процесу до життєдіяльності в умовах інформаційного суспільства.

Широко застосовуються на заняттях мультимедійні проектори, що дозволяють  застосовувати презентації, логічно-структурні схеми в електронному варіанті, графіки, малюнки, фотографії, фрагменти відеофільмів.

 Найактивніше мультимедійні лекції використовують викладачі дисциплін «Анатомія і фізіологія  тварин», «Фармакологія», «Охорона праці», «Тваринництво, зоогігієна та ветеринарна санітарія», «Годівля   тварин». Лекції презентації в електронному варіанті зберігаються в бібліотеці і кожен студент має змогу переглянути їх на комп’ютерах, якими обладнаний читальний зал.

Проблеми в запровадженні мультимедійних лекцій є непідготовленість викладачів, які не досконало опанували комп’ютерні технології. У вирішенні цього питання може бути цікава співпраця студентів і викладачів. Нами була запропонована певна модель підготовки мультимедійних лекцій. Студенти, які швидше опановують сучасні комп’ютерні технології готують мультимедійні презентації на задану тему, як творчі роботи, що сприяє взаємозбагаченню, взаємному навчанню студента і викладача, зростанню інтелектуального рівня, побудові партнерських стосунків, академічної єдності.

 На заняттях з  дисциплін «Охорони праці», «Латинська мова»,  «Фармакологія», «Годівля  тварин», Ветеринарно-санітарна експертиза з основами технології та стандартизації продуктів тваринництва», «Патологічна фізіологія та патологічна анатомія» широко використовують  контрольно-діагностичну систему TEST-W, яка дозволяє перевірити рівень теоретичних знань студентів. Дана контрольно-діагностична система здійснює аналіз відповіді студентів. Студент спочатку відповідає на питання, а потім зазначає на екрані правильну відповідь.

Активізує мислення, підвищує увагу студентів бінарні заняття, які проводять викладачі циклової комісії де  моделюються реальні професійні ситуації. Обговорення практичних і теоретичних питань з різних позицій двома фахівцями, найчастіше теоретиком і практиком.

 Комп’ютерна програма «Ветеринарна клініка» використовується для проведення бінарних занять з дисциплін. Ця програма створена для зручного користування базою даних про тварин, прейскурантом лікарських препаратів та послуг, графіком щеплень. Дає змогу вести картки амбулаторного прийому, роздруковувати рахунки та результати аналізів.

Викладачі дисципліни «Годівля  тварин» використовують програму XL для   складання раціонів для різних видів тварин та різних статево - вікових груп.

Не тільки передавати студентам суму знань, а ще й навчити здобувати ці знання самостійно, застосовуючи їх для розв’язання нових пізнавальних і практичних завдань, прищепити студентам уміння користуватися дослідницькими прийомами: збирання інформації, аналізу з різних точок зору, висування гіпотез, вміння робити висновок, дає змогу проектний метод проведення занять. Саме цей метод  широко використовують викладачі циклової комісії.

Метод проектів це:

 • метод навчання;
 • форма організації навчання;
 • педагогічна технологія;
 • педагогічна система;
 • інновація.

Основні ознаки навчальних проектів що були проведені викладачами циклової комісії:

 • наявність значущої в дослідницькому або творчому аспекті проблеми;
 • значущість для студентів передбачуваних проектованих результатів;
 • вирішення проблеми з використанням зразка дії, але в нових умовах;
 • самостійне виконання проекту або його частини;
 • використання проектно-пошукових і проектно-дослідницьких прийомів роботи.

З метою покращення практичної підготовки студентів викладачами  циклової комісії розроблені робочі зошити, навчальні відеофільми для проведення лабораторно-практичних занять та проведення навчальної практики. 

Викладачі циклової комісії систематизують і чітко відпрацьовують з кожним студентом уміння й навики. Розроблені методи та прийоми практичного навчання. Формування умінь та практичних навичок, неможливе без паралельного формування навичок самостійної роботи, самовиховання й самовдосконалення.

Визначальною ознакою сучасної освіти є розвиваюча, культуротворча, здатна до самоаналізу особистість, яка вміє використовувати набуті знання і вміння для творчого розв’язання проблеми, вміє критично мислити, відстоювати свою точку зору, опрацьовувати різноманітну інформацію, саме ці навики добре засвоюються при використанні ігрових технологій навчання. Які використовують викладачі дисциплін, що входять до циклової комісії спецтехнологічних дисциплін.

З метою поглиблення знань, розвитку творчих здібностей, отримання студентами відповіді на окремі теоретичні чи практичні питання або пояснення певних теоретичних положень чи аспектів  їх практичного застосування, для покращення якості навчання, покращенню практичних умінь і навичок всі викладачі працюють в позааудиторний час, проводячи додаткові і індивідуальні заняття, консультації, працюють з студентами в предметних гуртках. В предметних гуртках студенти займаються дослідницькою, пошуковою роботою, ремонтом навчально-лабораторного обладнання, підготовкою та випуском інформаційних бюлетенів, проведення тематичних вечорів, конференцій, конкурсів. Виготовленням демонстраційних приладів, муляжів.