Ви є тут

Наші пріорітети

- Державні дипломи;

- Навчальні програми зорієнтовані на практичну діяльність  з усіх спеціальностей;

-  Висококваліфіковані викладачі, які мають досвід практичної роботи;

- Найбільш значущі  спеціальності на ринку праці;

- Великий досвід роботи (понад 55 років) підготовки фахівців;

- Використання інноваційних форм і методів навчання;

- Спортивні секції, художня самодіяльність, різноманітні гуртки за інтересами,

 екскурсії,  дискотеки та вечори відпочинку;

- 100 % забезпеченість студентів  гуртожитком;

- На території коледжу працює їдальня.

     Тульчинський коледж ветеринарної медицини Білоцерківського національного аграрного університету як державний вищий заклад освіти та суб’єкт освітньої діяльності, яка здійснюється з метою задоволення потреб особи, суспільства та держави є навчальним закладом державної форми власності. Навчання в коледжі дає можливість      громадянам отримати кваліфікацію молодшого спеціаліста і забезпечує випускникам відповідну загальноосвітню, професійну, загальнокультурну, загальнонаукову підготовку   на основі навчання та практичної підготовки студентів на закріплених за коледжом базах практичного навчання та на клініках ветеринарної медицини.

  Всі спеціальності ліцензовані і акредитовані, що підтверджується відповідними ліцензіями і сертифікатами;

     В коледжі створено сучасну матеріально-технічну базу: навчально-виробничу клініку, просторі аудиторії, лабораторії, комп’ютерні класи, спортивний комплекс, гуртожиток, бібліотека з читальним залом, їдальня;

     Вся робота навчального закладу організовується та орієнтується на формування освіченої, гармонійно розвиненої особистості, здатної до постійного оновлення наукових знань, професійної мобільності та швидкості адаптації до змін і розвитку в суспільстві в умовах ринкової економіки. Головне завдання, яке ставить перед собою викладацький колектив – робота, спрямована на єдність професійної освіти і виховання в процесі підготовки та формування особистості майбутнього фахівця.

     Основними завданнями коледжу є:

  • підготовка кваліфікованих спеціалістів АПК, які б поєднували професійну майстерність і здатність адаптуватись  в ринкових умовах і задовольняли б потреби сільськогосподарського виробництва;
  • забезпечення умов для оволодіння  системою знань про людину, природу,  суспільство; формування соціально зрілої, творчої особистості; виховання морально, психічно і фізично здорового покоління громадян; формування громадянської позиції, патріотизму, власної гідності, готовності до трудової діяльності, відповідальності за свою долю, долю суспільства, держави і людства;
  • підготовка молоді до самостійної наукової, викладацької або освітньої діяльності; 
  • постійне вдосконалення матеріально-технічної бази;
  • забезпечення умов для всебічного розвитку особистості, розкриття її здібностей, формування духовних цінностей та національних ідеалів;
  • забезпечення умов для набуття студентами міцних практичних навичок із спеціальностей, підготовки їх до професійної діяльності;
  • соціальний захист учасників навчально-виховного процесу;
  • створення безпечних умов для освітньої діяльності та ін.

     На протязі всіх років існування навчальний заклад динамічно розвивався. Основними напрямами діяльності коледжу в сучасних умовах є посилення інтеграції з Білоцерківським національним аграрним університетом, удосконалення ступеневої освіти фахівців, залучення до проведення лекцій і практичних занять професорсько-викладацького складу університету, покращення методики викладання навчальних дисциплін, організація дослідницької роботи студентів, зміцнення і модернізація матеріальної бази.

  Випускники коледжу можуть продовжувати навчання у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівня акредитації за скороченим терміном навчання.

  Переваги навчання в коледжі:

  На 1 курсі денної форми навчання студенти вивчають предмети загальноосвітнього циклу 10-11 класів, що дає право на отримання атестату про повну загальну середню освіту.

  Випускники технікуму отримують диплом молодшого спеціаліста за обраною спеціальністю, а також свідоцтва про набуття робітничої професії.